Reklamační řád a pokyny pro užívání výrobků

Reklamační řád společnosti Montáže Kučera, s.r.o.


1.     Místo a způsob uplatnění  reklamace

a)      K reklamaci lze přijmout pouze vady na zboží a díle u něhož je prokázán původ smluvním vztahem s firmou Montáže Kučera s.r.o.

b)      Reklamaci je vždy nutné podat písemně prokazatelnou formou (doporučený dopis nebo e-mail) na adrese: Montáže Kučera, s.r.o., Za Drahou 4355/1, 796 01 Prostějov, e-mail : servis@montazekucera.cz

c)      Při oznámení reklamace je nutné poskytnout pro zahájení reklamačního řízení následující údaje:

-          číslo zakázky (smlouvy nebo objednávky) a datum kdy byla uzavřena

-          jméno zákazníka společně s kontaktními údaji (telefon, e-mail)

-          adresu stavby, kde je reklamované dílo nebo zboží umístěno

-          podrobný popis reklamované závady

 

2.     Průběh odstraňování reklamovaných vad

a)      Ke každé reklamaci je sepsán reklamační protokol, který podepisují obě smluvní strany

b)      Firma Montáže Kučera s.r.o. započne s odstraňováním řádně reklamované a uznané vady nejpozději do 30dnů ode dne uplatnění reklamace, nebude-li se zákazníkem dohodnuta doba jiná. Delší doba je nezbytná v případě, kdy technologické podmínky nutné k provedení opravy nedovolí její provedení do 30ti dnů od nahlášení (klimatické podmínky apod.) nebo pokud je nutná výroba nových částí, případně dodání nových dílů subdodavatelem. Dále pokud není poskytnuta součinnost ze strany zákazníka a není umožněno provedení veškerých úkonů spojených s odstraněním oprávněné reklamace nebo není umožněn přístup do míst, kde mají být práce spojené s jejím odstraněním provedeny.

c)      Pokud bude v průběhu evidence nebo řešení reklamace zjištěna jakákoli skutečnost, která společnost Montáže Kučera s.r.o. opravňuje k zastavení reklamačního řízení, je tato oprávněna ji odmítnout s vyjádřením, že se jedná o reklamaci neoprávněnou, která nemůže být poskytnuta bezplatně nebo se dohodnout se zákazníkem na odstranění závady v rámci placeného servisu

d)     Společnost Montáže Kučera s.r.o. je oprávněna požadovat veškeré účelně vynaložené náklady spojené s vyřizováním reklamace (provozní náklady, cestovné, poštovné, správní a soudní poplatky, náklady na případné znalecké posudky atd.), jestliže bude zjištěno, že zákazníkem reklamovaná vada není vadou oprávněně reklamovatelnou.

 

3.     Délka záruční doby

a)      Základní záruční doba na dodávané zboží činí 24 měsíců

b)      Záruční doba na stavební a montážní práce je 36 měsíců

c)      Záruční doba na seřízení je 6 měsíců

d)     Pokud je na dřevěná okna a dveře poskytnuta záruka 60 měsíců, je tato záruka počínaje třetím rokem jejího trvání podmíněna prokazatelným prováděním řádné údržby povrchového ošetření ochranným balzámem a prokazatelným prováděním každoročních úplatných garančních servisních prohlídek prováděných technikem nebo jinou pověřenou osobou. Pokud nebude tato podmínka splněna, je záruční doba omezena na 24 měsíců. Za pravidelné provádění garanční prohlídky odpovídá zákazník.

e)      Délka záruční doby může být upravena speciálním ujednáním ve smlouvě mezi zákazníkem a společností Montáže Kučera, s.r.o. Jestliže uzavřená smlouva upravuje některé otázky reklamací a záručních dob jiným způsobem než v tomto reklamačním řádu, je upřednostňována vždy příslušná smlouva. V ostatních otázkách, které neřeší příslušná smlouva se uplatňuje tento reklamační řád.


4.     Vady vyloučené z možnosti reklamace

Jako reklamovatelné nemohou být uznány vady vzniklé:

-          vlastním nebo cizím zaviněním, mechanickým poškozením, neodborným seřízením, nesprávnou údržbou po okamžiku předání a převzetí díla nebo zboží

-          neodbornou montáží objednaného a dodaného zboží po okamžiku předání (montáž nebyla zajištěnou společností Montáže Kučera s.r.o.)

-          používáním v podmínkách, které mohou nastolit fyzickou či chemickou nerovnováhu v návaznosti na vlastnosti stavby jako celku, například vady projektu a materiálů používaných na stavbě, v závislosti na specifických místních podmínkách, např. zvýšená prašnost, emise, vlhkost apod.

-          vlivem nevhodných mikroklimatických podmínek objektu, např. rosení skel, rámů či zdiva z interiéru (jedná se o běžný fyzikální jev, který vzniká zpravidla nedodržením ventilačního režimu stavby), s tím souvisejícím poškození parapetů v důsledku působení kondenzátu, následná vegetace plísní atd.

-          poškozením v důsledku událostí majících původ ve vyšší moci (např. požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice, krupobití, spady popílků a kyselých dešťů apod).

-          neposkytne-li zákazník potřebnou součinnost při předání a převzetí díla nebo při předání a převzetí objednaného zboží nebo nepřevezme-li zákazník dílo či zboží bez vážných důvodů, neodpovídá společnost Montáže Kučera s.r.o. za jakékoli vady dodaného zboží vzniklé poté, co bylo smluvní plnění nabídnuto v souladu s příslušnou smlouvou k řádnému převzetí zákazníkovi.

 

 5.     Specifikace možných závad

Reklamovatelné jsou vady, jež brání řádnému užívání zboží a díla a znehodnocují jeho fyzický stav. Estetické (vzhledové) vady se hodnotí při pohledu ze vzdálenosti 1,5 m ve funkčním směru běžného použití za rozptýleného denního světla. Vady, které při posouzení za těchto podmínek nejsou zjevně patrné, nejsou reklamovatelné (všeobecně jsou povrchové vady jakéhokoliv charakteru o velikosti menší než 1 mm přípustné, neboť jsou zpravidla prostým okem nerozpoznatelné).

a)      Profily

-          nelze reklamovat jakákoliv mechanická poškození vzniklá po předání díla či zboží

-          za reklamovatelnou vadu nelze považovat znehodnocení profilu vzniklé v důsledku pozdně odstraněné ochranné fólie (ochranné fólie slouží pouze jako ochrana před mechanickým poškozením profilů během výroby a montáže otvorových výplní a je nutné ji odstranit do 3 měsíců od montáže).

-          Bodová a plošná poškození povrchu rámů nebo křídel a vady, jako např. škrábance, barevné změny nebo povrchové nerovnosti různého druhu a důvodu vzniku, jsou přípustné, je-li jejich největší rozměr menší než 3 mm a jejich počet je na jednom prvku menší než 5 ks.

-          Při posuzování vad – prohnutí křídel v důsledku tepelné dilatace (roztažnosti) je podstatné splnění požadavků na funkčnost v zavřením stavu. Plastové a hliníkové profily v bílém i barevném provedení mají poměrně velkou tepelnou roztažnost a současně minimální tepelnou vodivost, takže v důsledku různé teploty na straně exteriéru a interiéru může nastat prodloužení nebo smrštění profilu na příslušné straně výrobku, což se může projevit mírným prohnutím dovnitř nebo ven. Toto prohnutí, které je viditelné pouze na otevřeném výrobku je přípustné, pokud deformace nezpůsobuje zhoršení těsnosti. Zpravidla plným uzavřením (uzamčením) výrobku se uvedou do činnosti všechny uzavírací body a křídlo se vyrovná a těsní.

 

b)     Skla

-          nelze reklamovat jakákoliv mechanická poškození vzniklá po předání díla či zboží

-          sklo se posuzuje v suchém stavu ze vzdálenosti 1,5 m, dovolený rozsah vad se posoudí dle pokynů výrobců skel a příslušných norem

-          vnější kondenzace na izolačních sklech se může projevit jak ze strany interiéru, tak ze strany exteriéru. Pokud nastane uvnitř budovy, jde většinou o vysokou vlhkost v místnosti společně s nízkou vnější teplotou. Kuchyně, koupelny a jiné prostory s vysokou vlhkostí jsou zvlášť citlivé. Tvorba kondenzátu na povrchu tabule skla se podporuje nedostatečným větráním a znemožněním cirkulace vzduchu např. závěsy, parapety, květináči, žaluziemi a rovněž nevhodným uspořádáním topných těles. Pokud nastane vně budovy, jde o kondenzaci způsobenou noční ztrátou tepla vnějšího povrchu skla vyzářeného infračerveným zářením vůči jasné obloze, společně s vysokou vlhkostí vnější atmosféry, ale ne deštěm. Tyto jevy nejsou vadou izolačního skla, jsou způsobeny atmosférickými podmínkami.

 

c)      Parapety

-          povrchové vady již osazených parapetů, které nelze za denního světla rozeznat pouhým okem nejsou reklamovatelné (obecně platí, že povrchové vady jakéhokoliv charakteru o velikosti menší než 1 mm jsou přípustné, neboť je zpravidla nelze prostým okem rozeznat)

-          za závadu se nepovažuje jakékoliv povrchové poškození vnějších i vnitřních parapetů vzniklé po předání zboží či díla

-          parapety jsou dekorativní prvek a nejsou určeny k nadměrnému zatěžování. Poškození způsobené nadměrným zatěžováním není možné reklamovat.

 

d)     Žaluzie a sítě

-          za závadu se nepovažuje částečné nebo celkové opotřebení výrobku a závady způsobené  používáním za působení nepřiměřené síly

-          žaluzie nejsou určeny k celkovému zatemnění. Případné reklamace na nedoklápění lamel a šikmý chod jsou posuzovány dle pokynů výrobců.

 

e)      Stavební a montážní práce

-          po osazení oken a dveří je nutné nejpozději do 3 měsíců po montáži zakrýt montážní spáru pokud zednické práce nebyly součástí díla

-          další zásahy nerealizované pracovníky společnosti Montáže Kučera s.r.o., které ovlivní kvalitu montážních prací (jako např. odstranění podkladových profilů či vyrovnávacích podložek nebo odstranění kotvících prvků) jsou považovány za neuznatelné reklamace

-          jako oprávněné reklamace stavebních a montážních prací dodávaných společností Montáže Kučera s.r.o. dle řádně uzavřené smlouvy a přímo souvisejících s dodávkou díla nelze uznat takové vady, které se projeví až v rámci dokončení stavby, její modernizace nebo rekonstrukce jako celku (špatné osazení v návaznosti na zateplení, úpravy a opravy venkovních i vnitřních omítek a jakékoli jiné úpravy exteriéru nebo interiéru stavby)

-          vlasové praskliny vzniklé v zednickém zapravení a praskliny v napojení rámu okna na ostění nejsou předmětem reklamace (doporučujeme použít pro napojení oken a dveří APU lišty, které zabrání odtrhávání a praskání omítky při dilataci výrobku)

-          při demontážních pracích může dojít k poškození venkovní omítky, fasády, vnitřního okolí okna, jako je vnitřní dlažba, obklady a podobně a pokud jejich oprava není součástí díla jedná se o neuznatelné reklamace

 

6.     Závěrečná ustanovení

a)      při posuzování ostatních vad, které nejsou blíže specifikovány v tomto reklamačním řádu, se přihlíží k výrobním standardům v oblasti tvorových výplní a ke všeobecnému stavu techniky

b)      Tento reklamační řád ve znění účinném k 1.4.2014 byl řádně schválen vedením firmy Montáže Kučera s.r.o.

 

 

 

 


<< zpět <<