Hospodářské výsledky 2013

Tržby společnosti
Poznámky:
(1) Tržby za vlastní výrobky a služby. Údaje za roky 1996 – 1998 jsou odhadem vedení Společnosti
(2) Tržby za vlastní výrobky a služby obsahují přeprodej oken a parapetů na RPG Byty ve výši 108,9 mil. Kč v roce 2011, 91,9 mil. Kč v roce 2012 a 87,0 mil. Kč v roce 2013
(3) Zbývajících 25 % odkoupil Window Holding v roce 2010

 

Historické výsledky hospodaření – Souhrnný přehled

 • Montáže Kučera vykazují od svého založení setrvalý nárůst obratu, především v důsledku dynamického rozvoje montážní činnosti
 • Pozitivně se projevuje účast na největších tuzemských projektech výměny oken pro RPG Byty a CPI Byty. Úspěšně se rozvíjí také podpůrné aktivity – servisní činnost a prodej doplňků
 • V letech 2009 – 2011 došlo k postupnému přesunu odpovědnosti za používaný materiál a nástrojové vybavení ze Společnosti na montážní skupiny, což vedlo k výrazným úsporám materiálových nákladů
 • Výsledky v roce 2010 byly nepříznivě ovlivněny absencí dostatečně přesného a efektivního systému monitorování realizace zakázek, který Společnost zavedla v roce 2011, a také neúspěšným projektem připravovaným ve spolupráci s největším tuzemským distributorem stavebních materiálů. Tento projekt nenaplnil očekávání a v roce 2011 byl ukončen

vybrané finanční údaje

Poznámky:
(1) Účetní závěrka Společnosti není auditovaná. Ze tří kritérií zakládajících povinnost auditu (obrat, objem majetku, počet zaměstnanců) Společnost dosud splňovala pouze jedno (obrat)
(2) Přeprodej oken bez marže, dodávky parapetů s marží
(3) Marže na tržby vlastní výrobky a služby bez přeprodeje oken

 

Historické výsledky hospodaření – Struktura výnosů

 • Nejvýznamnější výnosovou položkou Společnosti jsou tržby za montážní činnost, včetně likvidace odpadu
 • V roce 2011 dodala Společnost v rámci projektu RPG Exteriér parapety v hodnotě přibližně 6,7 mil. Kč. Na této dodávce, která je vykázána jako součást tržeb za montážní činnost, byla realizována marže
 • Přeprodej oken na projektu RPG umožňuje výjimka z konkurenční doložky související s prodejem společnosti Vekra Okna Morava s.r.o. Přeprodej těchto oken je realizován bez marže
 • Tržby za prodej zboží zahrnují tržby z prodeje stavebních materiálů (např. pěny, šrouby apod.) a okenních doplňků (např. kličky, lišty, stínící technika aj.)
 • Ostatní služby zahrnují především úhrady za pronájem nářadí a vozidel(1), příjmy z pronájmu nevyužité části provozního areálu, tržby za ubytování(2) a tržby za dopravu

struktura výnosů

Poznámky:
(1) Montážní skupiny dříve používaly nástrojové vybavení patřící Společnosti. V letech 2009 – 2011 došlo k přesunu odpovědnosti za spotřebu materiálu a nástrojové vybavení ze Společnosti
na montážní skupiny. Pracovníci montážních skupin proto postupně od Společnosti část vozového parku a podstatnou část nástrojového vybavení odkoupili
(2) Ubytovací činnost byla během roku ukončena

 

Historické výsledky hospodaření – Výkonová spotřeba

 • Montáže Kučera zajišťují většinu poskytovaných služeb subdodavatelsky prostřednictvím montážních skupin pracujících jako OSVČ. Největší nákladovou položkou Společnosti je proto cena těchto subdodávek
 • Spotřeba materiálu obsahuje náklady spojené s provozem kanceláří (kancelářské potřeby, pohonné hmoty apod.) a částečně také materiál na realizaci zakázek (základní materiál, pracovní oděvy a pomůcky apod.). V rámci přesunu odpovědnosti za materiál a vybavení na pracovní skupiny došlo k výraznému poklesu této položky(1)
 • Drobný hmotný majetek (nástroje, vybavení kanceláří apod.), který Společnost potřebuje ke své činnost, se účtuje rovnou do spotřeby
 • Náklady na finanční pronájem souvisí s pořízením vozidel formou finančního leasingu
 • Ostatní služby představují náklady na telekomunikační služby, správu sítě, daňové a právní poradenství, ISO apod. Opravy a údržba se vztahují především k vozovému parku


výkonová spotřeba
Poznámka: (1) Tento pokles je částečně kompenzován nárůstem nákladů na subdodávky montážních prací


<< zpět <<